شکاف ۱۴.۳ درصدی نرخ بیکاری شهرستان‌های فارس

به گزارش عصر کازرون، نابرابری فرصت‌ها، توزیع نامتوازن منابع و امکانات، تمرکز سرمایه‌گذاری در بخش‌هایی از فارس و خالی ماندن برخی مناطق از انجام فعالیت‌های اقتصادی سبب ایجاد  ۱۴.۳ درصد شکاف (مطلق) در نرخ بیکاری این استان شده است.

با توجه به اهمیت موضوع اشتغال در مناطق شهری و به خصوص مناطق روستایی کشور و لزوم انجام اقدام ویژه برای اشتغال جوانان در این مناطق و  نیز توجه دولت در برنامه ششم توسعه به این مقوله، دسترسی به اطلاعات نیروی کار در مناطق شهری و روستایی استان‌ها و شهرستان‌های کشور ضروری به نظر می‌رسد.

در این گزارش شاخص‌های منتخب نیروی کار شامل نرخ مشارکت، نرخ بیکاری، نرخ بیکاری جوانان در سطح شهرستان‌های فارس و برای اولین بار با پوشش مناطق شهری و روستایی آورده شده است. مبنای آمارهای این گزارش سرشماری نفوس و مسکن در سال ۱۳۹۵ است.

نرخ مشارکت اقتصادی

بررسی نتایج نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال ۱۳۹۵ نشان می‌دهد در بین شهرستان‌های فارس بیشترین نرخ مشارکت اقتصادی به ترتیب مربوط به شهرستان‌های بوانات (۴۵٫۴ درصد)، سروستان (۴۴٫۹ درصد) و قیروکارزین (۴۴٫۹ درصد) است.

همچنین کمترین نرخ مشارکت اقتصادی به شهرستان‌های آباده (۳۸٫۵ درصد)، ممسنی (۳۹٫۴ درصد) و شیراز (۳۹٫۷ درصد) تعلق دارد.

مناطق شهری شهرستان‌ها

در بین مناطق شهری شهرستان‌های فارس بیشترین نرخ مشارکت اقتصادی به ترتیب مربوط به مناطق شهری شهرستان بوانات (۴۶٫۶ درصد)، مُهر (۴۶٫۳ درصد) و سروستان (۴۴٫۲ درصد) است.

همچنین کمترین نرخ مشارکت اقتصادی در مناطق شهری شهرستان‌های فارس به ترتیب به شهرستان‌های آباده (۳۸٫۵ درصد)، ممسنی (۳۸٫۷ درصد) و سپیدان (۳۹٫۱ درصد) تعلق دارد.

مناطق روستایی شهرستان‌های

در بین مناطق روستایی شهرستان‌های فارس بیشترین نرخ مشارکت اقتصادی به ترتیب مربوط به روستاهای شهرستان ارسنجان (۴۶٫۷ درصد)، لارستان (۴۶٫۳ درصد) و سروستان (۴۵٫۸ درصد) است.

همچنین کمترین نرخ مشارکت اقتصادی در مناطق روستایی شهرستان‌های فارس به ترتیب مربوط به روستاهای شهرستان آباده (۳۸٫۳ درصد)، پاسارگاد (۴۰٫۶ درصد) و شیراز (۴۱ درصد) است.

نرخ بیکاری

بررسی نتایج نشان می‌دهد در بین شهرستان‌های فارس بیشترین نرخ بیکاری به ترتیب مربوط به شهرستان‌های ممسنی (۱۸٫۴ درصد)، رستم (۱۶٫۴ درصد) و مرودشت (۱۵٫۶ درصد) است و کمترین نرخ بیکاری به ترتیب مربوط به شهرستان‌های گراش (۴٫۱ درصد)، لارستان (۶٫۵ درصد) و خنج (۶٫۹ درصد) است.

مناطق شهری شهرستان‌ها

در بین مناطق شهری شهرستان‌های فارس بیشترین نرخ بیکاری به ترتیب مربوط به مناطق شهری شهرستان ممسنی (۲۰ درصد)، رستم (۱۸٫۹ درصد) و قیروکارزین (۱۷٫۸ درصد) است.

همچنین کمترین نرخ بیکاری مناطق شهری به ترتیب مربوط به مناطق شهری شهرستان گراش (۴٫۹ درصد)، خنج (۶٫۸ درصد) و لارستان (۶٫۹ درصد) است.

مناطق روستایی شهرستان‌‌ها

در بین مناطق روستایی شهرستان‌های فارس بیشترین نرخ بیکاری به ترتیب مربوط به روستاهای شهرستان ممسنی (۱۷٫۶ درصد)، مرودشت (۱۷٫۱ درصد) و رستم (۱۵٫۵ درصد) است.

همچنین کمترین نرخ بیکاری مناطق روستایی به ترتیب به شهرستان گراش (۲٫۹ درصد)، لارستان (۶ درصد) و خرم‌بید (۶٫۳ درصد) تعلق دارد.

نرخ بیکاری جوانان (۲۴-۱۵ ساله)

بررسی نتایج نشان می‌دهد کمترین نرخ بیکاری جوانان در بین شهرستان‌‌های فارس به ترتیب به شهرستان‌ گراش (۱۲٫۸ درصد)، لارستان (۲۱٫۶ درصد) و خنج (۲۵٫۴ درصد) تعلق دارد.

همچنین در بین شهرستان‌های فارس بیشترین نرخ بیکاری جوانان به ترتیب مربوط به شهرستان‌های ممسنی (۵۹٫۸ درصد)، رستم (۵۴٫۷ درصد) و کازرون (۴۷٫۴ درصد) است.

مناطق شهری شهرستان‌ها

در بین مناطق شهری شهرستان‌های فارس بیشترین نرخ بیکاری جوانان مربوط به مناطق شهری شهرستان ممسنی (۶۴٫۴ درصد)، رستم (۵۷٫۱ درصد) و قیرو کارزین (۵۵٫۷ درصد) است.

همچنین کمترین نرخ بیکاری جوانان در مناطق شهری شهرستان‌ها مربوط به مناطق شهری شهرستان گراش (۱۵٫۹ درصد)، لارستان (۲۱٫۸ درصد) و مُهر (۲۵٫۸ درصد) است.

مناطق روستایی شهرستان

در بین مناطق روستایی شهرستان‌های فارس بیشترین‌ نرخ بیکاری جوانان به ترتیب مربوط به روستاهای شهرستان ممسنی ( ۵۵٫۸ درصد)، رستم (۵۴٫۲ درصد) و کازرون (۴۷٫۱ درصد) است.

همچنین کمترین نرخ بیکاری جوانان در مناطق روستایی شهرستان‌ها مربوط به مناطق روستایی شهرستان گراش (۸٫۶ درصد)، لارستان (۲۱٫۷ درصد) و خرم بید (۲۳ درصد) است.

شکاف شاخص‌های منتخب نیروی کار

نابرابری فرصت‌ها، توزیع نامتوازن منابع و امکانات و محرومیت بعضی از شهرستان‌ها، تمرکز سرمایه‌گذاری در بخش‌هایی از فارس و خالی ماندن برخی مناطق از انجام فعالیت‌های اقتصادی و بی‌توجهی به طرح آمایش سرزمین سبب ایجاد  ۱۴٫۳ درصد شکاف (مطلق) در نرخ بیکاری فارس شده است.

طبق سرشماری نفوس و مسکن سال ۱۳۹۵، نرخ بیکاری در شهرستان ممسنی ۳٫۵ برابر شهرستان گراش است.

این شکاف در بین جوانان ۱۵ تا ۲۴ ساله به ۴۷ درصد می‌رسد به عبارت دیگر نرخ بیکاری جوانان در شهرستان ممسنی  کمی بیش از ۳٫۵ برابر شهرستان گراش است.

شکاف مطلق نرخ مشارکت اقتصادی شهرستان‌های فارس نیز ۶٫۹ درصد است، بالاترین نرخ مشارکت اقتصادی در شهرستان بوانات (۴۵٫۴ درصد) و پایین‌ترین نرخ مشارکت در شهرستان آباده (۳۸٫۵ درصد) ثبت شده است.

منبع: تسنیم

 

مطالب مرتبط
نظرات بینندگان تعداد نظرات بدون دیدگاه

اولین نظر را شما بنویسید و آغاز گر بحث باشید

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

مصاحبه
فراتر از کازرون