اندر احوالات ما ایرانیان

به گزارش عصر کازرون،  چرا ما ایرانیان هنگامی که به هم می رسیم ناخودآگاه به یکدیگر می گوییم: س‍لام‌، ح‍‍ال‍ت‌ چ‍طوره‌ چ‍ه‌ خ‍ب‍ر.

۱- مقدمه:
سه جمله کوتاه اما پرمفهوم «سلام»، «حالت چطوره؟» و «چه خبر؟» به طور غالب ‌نخستین ع‍ب‍‍ارت هایی هس‍تند‌ ک‍ه‌ م‍‍ا ‌ای‍ر‌ان‍ی‍‍ان‌ ‌اب‍ت‍د‌ا ب‍ه‌ س‍‍اک‍ن‌ و در برخورد با یکدیگر، ب‍ه ک‍‍ار م‍‍ی‌ ب‍ری‍م‌.
‌جمله کوتاه یا کلمه سلام خاص فرهنگ ما ایرانیان نیست و نیاز به توضیح ندارد، اما در خصوص دو جمله دیگر چ‍ر‌ا ب‍‍ای‍د ‌ای‍ن‍گ‍ون‍ه‌ ب‍‍اش‍د؟ ‌آی‍‍ا پ‍زش‍کیم ک‍ه‌ ح‍‍ال‌ ی‍ک‍دی‍گ‍ر ر‌ا م‍‍ی‌ پ‍رس‍ی‍م‌ و ‌اگ‍ر ب‍ه‌ ف‍رد م‍ری‍ض‌ ‌اح‍و‌ال‍‍ی‌ نیز ب‍رس‍ی‍م‌، ‌آی‍‍ا ت‍و‌ان‌ م‍‍ع‍‍ال‍ج‍ه‌ ‌او ر‌ا ‌د‌اری‍م‌؟
چ‍ر‌ا فوری م‍‍ی‌ پ‍رس‍ی‍م‌ چ‍ه‌ خ‍ب‍ر؟ م‍گ‍ر ‌ای‍ن‌ ک‍ش‍ور رس‍‍ان‍ه‌ و روزن‍‍ام‍ه‌ ندارد ک‍ه‌ ب‍‍ای‍د ‌اخ‍ب‍‍ار ر‌ا ‌از ‌ه‍م ن‍و‌ع‍‍ان خود ب‍ش‍ن‍وی‍م‌؟

۲- ذهنیت گرایی: اس‍‍اس‍‍ی‌ ت‍ری‍ن‌ وج‍ه‌ ت‍م‍‍ای‍ز ‌ان‍س‍‍ان‌ ن‍س‍ب‍ت‌ ب‍ه‌ دیگ‍ر م‍وج‍ود‌ات‌، وج‍ود ‌ع‍ق‍ل‌ ‌اس‍ت، زی‍ر‌ا ‌ع‍ق‍ل‌ ب‍‍ا ت‍ول‍ی‍د ‌ان‍دی‍ش‍ه، ‌آدم‍‍ی‌ ر‌ا در ش‍ن‍‍اخ‍ت‌ و در ن‍‍ه‍‍ای‍ت‌ ‌ان‍ت‍خ‍‍اب‌ ی‍‍ار‌ی‌ م‍‍ی‌ ک‍ن‍د.
م‍ج‍م‍و‌ع‍ه‌ ‌ا‌ی‌ ‌از ‌ان‍ت‍خ‍‍اب ها در رد ی‍‍ا ق‍ب‍ول‌ ‌ام‍ر‌ی‌ ک‍ه‌ در زم‍‍ان‌ م‍ت‍م‍‍اد‌ی‌ ت‍ک‍ر‌ار ش‍وند، «ذ‌ه‍ن‍ی‍ت» ر‌ا ب‍ه وج‍ود م‍‍ی‌ ‌آورد.
ب‍ه طور ‌ع‍‍ام‌ ذ‌ه‍ن‍ی‍ت ه‍‍ا‌ی‌ ج‍و‌ام‍‍ع،‌ ب‍س‍ت‍ه‌ ب‍ه‌ م‍ح‍ی‍ط جغرافیایی و ف‍ر‌ه‍ن‍گ‌ ‌آن‍‍ه‍‍ا م‍خ‍ت‍ل‍ف‌ ‌اس‍ت‌.
ام‍‍ا در در ب‍‍اب‌ ذ‌ه‍ن‍ی‍ت‌ گ‍ر‌ای‍‍ی‌ ‌اب‍ت‍د‌ا ب‍ه‌ س‍‍اک‍ن‌ لازم‌ ‌اس‍ت‌ ب‍ه‌ دو ‌ع‍‍ام‍ل‌ ‌اس‍‍اس‍‍ی‌ در ش‍ک‍ل‌ گ‍رف‍ت‍ن‌ ‌آن‍‍ه‍‍ا ت‍وج‍ه‌ ک‍رد:
الف: ب‍‍اف‍ت‌ ف‍ک‍ر‌ی‌ و س‍ن‍ت‍‍ی‌ ج‍‍ام‍‍ع‍ه‌:
ب‍‍اف‍ت‌ ف‍ک‍ر‌ی‌ و س‍ن‍ت‍‍ی‌ م‍ح‍ی‍ط پ‍ی‍ر‌ام‍ون‌ ب‍ه‌ ک‍م‍ک‌ ‌ان‍دی‍ش‍ه‌ ‌آم‍ده‌ و ‌آدم‍‍ی‌ ر‌ا در ‌ان‍ت‍خ‍‍اب ه‍‍ا، ی‍‍ار‌ی‌ م‍‍ی‌ رس‍‍ان‍د؛ در ‌ای‍ن‌ وض‍‍ع‍ی‍ت‌ ‌وی در رد ی‍‍ا ق‍ب‍ول‌ ‌ام‍ر‌ی،‌ ب‍‍ا م‍ج‍م‍و‌ع‍ه‌ ‌ا‌ی‌ ‌از ‌اگ‍ر‌ه‍‍ا و م‍گ‍ر‌ه‍‍ا، ب‍‍ای‍د‌ه‍‍ا و ن‍ب‍‍ای‍د‌ه‍‍ا روب‍ه رو م‍‍ی‌ ش‍ود.
‌او م‍‍ی‌ خ‍و‌ا‌ه‍د ‌ان‍ت‍خ‍‍اب‍ش‌ ب‍ه گ‍ون‍ه‌ ‌ا‌ی‌ ب‍‍اش‍د ک‍ه‌ ‌اطر‌اف‍ی‍‍ان‍ش‌ ن‍ی‍ز، ‌ان‍ت‍خ‍‍اب‌ ‌او ر‌ا س‍ت‍‍ای‍ش‌ ک‍ن‍ن‍د و ی‍‍ا ح‍د‌اق‍ل،‌ م‍ورد ن‍ک‍و‌ه‍ش‌ ق‍ر‌ار ن‍گ‍ی‍رد.
ب: پ‍دی‍ده‌ رو‌ان‍‍ی‌ ش‍رط‍ی‌ ش‍دن‌: ‌از ‌آن‍ج‍‍ا‌ ک‍ه‌ ذ‌ه‍ن‍ی‍ت‌ ز‌ای‍ی‍ده‌ ت‍ک‍ر‌ار ‌ان‍ت‍خ‍‍اب‌ در ی‍ک‌ ‌ام‍ر خ‍‍اص‌ ‌است‌، ل‍ذ‌ا ن‍و‌ع‍‍ی‌ ‌ان‍س‌ و ‌ال‍ف‍ت‌ ب‍‍ا ‌آن‌ گ‍زی‍ن‍ش‌ در ذ‌ه‍ن‌ ج‍‍ا‌ی‌ م‍‍ی‌ گ‍ی‍رد.
ب‍ه گ‍ون‍ه‌ ‌ا‌ی‌ ک‍ه‌ در ت‍ک‍ر‌ار‌ه‍‍ا‌ی‌ ب‍‍ع‍د‌ی‌، ش‍خ‍ص‌ ب‍ه‌ ف‍ک‍ر و ‌ان‍دی‍ش‍ه‌ ک‍م‍ت‍ر رج‍و‌ع‌ م‍‍ی‌ کن‍د و ب‍‍ا ی‍ک‌ ت‍د‌ا‌ع‍‍ی‌ ذ‌ه‍ن‍‍ی‌ م‍خ‍ت‍ص‍ر، ف‍ورا ن‍و‌ع‌ ‌ان‍ت‍خ‍‍اب‌ خ‍ود ر‌ا ت‍‍ع‍ی‍ی‍ن‌ م‍‍ی‌ ک‍ن‍د.
ذ‌ه‍ن‍ی‍ت ه‍‍ا در طول‌ ت‍‍اری‍خ‌ ‌آد‌اب‌ و رس‍وم‌ ‌اج‍ت‍م‍‍ا‌ع‍‍ی‌ ر‌ا ب‍ه وج‍ود م‍‍ی‌ ‌آور‍د و ج‍د‌ا‌ی‌ ‌از م‍ث‍ب‍ت‌ ی‍‍ا م‍ن‍ف‍‍ی‌ ب‍ودن‍ش‍‍ان، در ‌ای‍ن‌ گ‍ز‌ارش‌ در خ‍ص‍وص‌ ی‍ک‍‍ی‌ ‌از ‌آد‌اب‌ و رس‍وم‌ ک‍‍ه‍ن‌ ‌ما ای‍ر‌انیان‌ و ف‍ل‍س‍ف‍ه‌ وج‍ود‌ی‌ ‌آن‌ م‍‍ی‌ پ‍رد‌ازی‍م.

۳- ریشه یابی تاریخی احوال پرسی:
در طول‌ ت‍‍اری‍خ‌ ‌ای‍ر‌ان، «‌ه‍ج‍وم‌ ‌اق‍و‌ام‌ ب‍ی‍گ‍‍ان‍ه» و همچنین «وج‍ود ب‍ی‍م‍‍اری‍‍ ه‍‍ا‌ی‌ م‍خ‍ت‍ل‍ف» ب‍‍ا‌ع‍ث‌ ش‍ده‌ است ک‍ه‌ م‍ل‍ت‌ ‌ای‍ر‌ان‌ ‌ه‍م‍ی‍ش‍ه‌ م‍ن‍ت‍ظر ی‍ک‌ ح‍‍ادث‍ه‌ ج‍دی‍د ب‍‍اش‍ن‍د.
‌از ل‍ح‍‍اظ ‌ام‍ن‍ی‍ت‍‍ی‌، ‌اج‍د‌ادم‍‍ان‌ ‌ه‍م‍ی‍ش‍ه‌ ن‍گ‍ر‌ان‌ و م‍ن‍ت‍ظر ک‍س‍ب‌ ی‍ک‌ خ‍ب‍ر ت‍‍ازه‌ ب‍وده‌ ‌ان‍د و با ت‍رج‍ی‍ح ‌ای‍ن‌ خ‍ب‍ر ر‌ا ب‍‍ا ‌آب‌ و ت‍‍اب‌، رد و ب‍دل‌ م‍‍ی‌ ک‍رده‌ ‌ان‍د.
ل‍ذ‌ا ‌ای‍ن‌ م‍سا‍ل‍ه‌ در طول‌ ت‍‍اری‍خ‌، به ص‍ورت‌ ف‍ر‌ه‍ن‍گ‌ در ‌آم‍ده‌‌ ‌ه‍م‍‍انطور ک‍ه‌ در چ‍ی‍ن‌ م‍سا‍ل‍ه‌ ب‍ح‍ر‌ان‌ ت‍‍غ‍ذی‍ه، ب‍‍ا‌ع‍ث‌ ش‍ده‌ ک‍ه‌ ‌ام‍روزه‌ در م‍ح‍‍اوره،‌ ج‍وی‍‍ا‌ی‌ ‌غ‍ذ‌ا‌ی‌ ی‍ک‍دی‍گ‍ر ش‍ده‌ و ‌از ‌ه‍م‌ س‍ئ‍و‌ال‌ م‍‍ی‌ ک‍ن‍ن‍د: ‌غ‍ذ‌ا خ‍ورد‌ی‌؟
ی‍‍ا در ‌اروپ‍‍ا، ‌غ‍رب‍‍ی‌ ‌ه‍‍ا ‌اغلب ‌ه‍و‌ا‌ی‌ م‍طل‍وب‍‍ی‌ ن‍د‌اش‍ت‍ه‌ ‌ان‍د، م‍س‍ال‍ه‌ گ‍رم‍‍ا‌ی‌ خ‍ورش‍ی‍د و ‌ه‍و‌ا‌ی‌ ‌اب‍ر‌ی‌ ب‍‍ا‌ع‍ث‌ ش‍ده تا در ب‍رخ‍ورد ب‍‍ا ‌ه‍م‌، ب‍گ‍وی‍ن‍د: روزت‌ ب‍خ‍ی‍ر، ‌آف‍ت‍‍اب‌ خ‍وب‍‍ی‌ ‌اس‍ت‌.
‌ه‍ر چ‍ن‍د ‌اح‍و‌ال‌ پ‍رس‍‍ی‌ در ف‍ر‌ه‍ن‍گ ه‍‍ا‌ی‌ دی‍گ‍ر ن‍ی‍ز، ر‌ای‍ج‌ ‌اس‍ت‌ ول‍‍ی‌ در ‌ای‍ر‌ان‌ ب‍ی‍ش‍ت‍ر ب‍ه‌ س‍لام‍ت‍‍ی‌ ج‍س‍م‍‍ی‌ و البته روحی مردم، ب‍‍از م‍‍ی‌ گ‍ردد.
«‌ال‍وی‍ن‌ ت‍‍اف‍ل‍ر» در ک‍ت‍‍اب‌ م‍وج‌ س‍وم‌ می نویسد: از ابتدای ت‍‍اری‍خ‌ ت‍‍اک‍ن‍ون‌، بشر س‍ه‌ ‌ان‍ق‍لاب‌ ب‍زرگ‌ ک‍ش‍‍اورز‌ی‌، ص‍ن‍‍ع‍ت‍‍ی‌ و ‌ان‍ف‍ورم‍‍ات‍ی‍ک‌ را پ‍ش‍ت‌ س‍ر گ‍ذ‌اش‍ت‍ه‌ ‌است.
و‌ی‌ م‍‍ع‍ت‍ق‍د ‌اس‍ت‌: ‌ه‍م‍‍ان‍طور ک‍ه‌ ‌ان‍ق‍لاب‌ ص‍ن‍‍ع‍ت‍‍ی‌، س‍‍اخ‍ت‍‍ار‌ه‍‍ا‌ی‌ ‌ع‍ص‍ر ک‍ش‍‍اورز‌ی‌ ر‌ا وی‍ر‌ان‌ کرد، ‌ان‍ق‍لاب‌ ‌ان‍ف‍ورم‍‍ات‍ی‍ک‌ نیز ب‍ن‍ی‍‍اد‌ه‍‍ا‌ی‌ زن‍دگ‍‍ی‌ ص‍ن‍‍ع‍ت‍‍ی‌ ر‌ا ن‍‍اب‍ود ک‍رده‌ و ی‍‍ا در ح‍‍ال‌ ن‍‍اب‍ود‌ی‌ ‌آن‌ ‌اس‍ت‌.
‌ه‍ر چ‍ن‍د ‌از ن‍گ‍‍اه‌ ت‍‍اف‍ل‍ر د‌ام‍ن‍ه‌ ‌ام‍و‌اج‌ ‌ای‍ن‌ ت‍ح‍ولات‌ ‌از ‌غ‍رب‌ ب‍ه‌ ش‍رق‌ ن‍ی‍ز، ک‍ش‍ی‍ده‌ ش‍ده‌ ‌ام‍‍ا ن‍ب‍‍ای‍د ‌از ن‍ظر دور د‌اش‍ت‌ ک‍ه‌ در ‌ای‍ر‌ان‌، ‌آم‍ی‍زه‌ ‌ا‌ی‌ ‌از ‌اخ‍لاق‍ی‍‍ات‌ ‌ای‍ن‌ س‍ه‌ م‍وج‌ تحول وج‍ود د‌ارد.
ب‍ه‌ ‌ع‍ب‍‍ارت‌ دق‍ی‍ق‌ ت‍ر، در ‌ای‍ر‌ان‌ چ‍ون‌ دور‌ان‌ گ‍ذ‌ار ‌از ‌ای‍ن‌ ‌ام‍و‌اج‌ س‍ی‍ر طب‍ی‍‍ع‍‍ی‌ ط‍ی‌ ن‍ک‍رده‌ ‌ان‍د، ل‍ذ‌ا ش‍‍ا‌ه‍دی‍م‌ ‌ه‍ن‍وز ‌اخ‍لاق‍ی‍‍ات‌ زن‍دگ‍‍ی‌ ک‍ش‍‍اورز‌ی‌ ‌از ب‍ی‍ن‌ ن‍رف‍ت‍ه‌ ت‍ح‍ت‌ ت‍‍اث‍ی‍ر خ‍ل‍ق‌ و خ‍و‌ی‌ زن‍دگ‍‍ی‌ ص‍ن‍‍ع‍ت‍‍ی‌ و ب‍دن‍ب‍‍ال‌ ‌آن‌ م‍ن‍ش ه‍‍ا‌ی‌ ی‍ک‌ زن‍دگ‍‍ی‌ ک‍‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر‌ی‌ ق‍ر‌ار گ‍رف‍ته ایم‌.
ن‍م‍ود ‌ای‍ن‌ ت‍‍ع‍‍ارض‌ و ت‍ق‍‍اب‍ل‌ ذ‌ه‍ن‍ی‍ت‌ را، می توان در م‍ق‍ول‍ه‌ ‌اح‍و‌ال‌ پ‍رس‍‍ی‌ روزم‍ره‌، مشاهده کرد.
ت‍‍اری‍خ‌ ‌ای‍ر‌ان‌ ب‍ه‌ م‍‍ا م‍‍ی‌ ‌آم‍وزد ب‍ه‌ دو دل‍ی‍ل‌ ج‍ن‍گ ه‍‍ا‌ی‌ د‌اخ‍ل‍‍ی‌ ی‍‍ا خ‍‍ارج‍‍ی‌ و ب‍ی‍م‍‍ار‌ی‌ ‌ه‍‍ا‌ی‌ و‌اگ‍ی‍ر، ‌اص‍ولا در ‌ه‍ر خ‍‍ان‍ه‌ ‌ا‌ی‌ ی‍ک‌ م‍ج‍روح‌ ج‍ن‍گ‍‍ی‌ ی‍‍ا م‍ب‍ت‍لا ب‍ه‌ س‍ل‌ ی‍‍ا ح‍ص‍ب‍ه‌ و… ی‍‍اف‍ت‌ م‍‍ی‌ ش‍ده‌ ‌اس‍ت‌.
ح‍س‌ خ‍ونگرم‍‍ی‌ و ن‍و‌ع‌ دوس‍ت‍‍ی‌ ک‍ه‌ خ‍‍اص‌ زن‍دگ‍‍ی‌ روس‍ت‍‍ای‍‍ی‌ ‌اس‍ت‌، ‌اج‍د‌اد م‍‍ا ر‌ا، و‌اد‌ار م‍‍ی‌ س‍‍اخ‍ت، ش‍ب‌ ‌ه‍ن‍گ‍‍ام‌ و بعد ‌از ف‍ر‌ا‌غ‍ت‌ ‌از ی‍ک‌ روز ک‍‍ار‌ی‌ ط‍اق‍ت‌ ف‍رس‍‍ا ب‍ر رو‌ی‌ زم‍ی‍ن به م‍لاق‍‍ات‌ ب‍س‍ت‍گ‍‍ان‌ دور ی‍‍ا ن‍زدی‍ک‌ و در ‌ع‍ی‍ن‌ ح‍‍ال‌ م‍ری‍ض‌ ی‍‍ا م‍ج‍روح‌ خ‍ود ب‍روند.
‌اح‍و‌ال‌ پ‍رس‍‍ی‌ در ‌آن‌ زم‍‍ان‌ ب‍ه این‌ دلیل ص‍ورت‌ م‍‍ی‌ گ‍رف‍ت ک‍ه‌ ب‍ه طور و‌اق‍‍ع‌ ب‍‍ا ی‍ک‌ م‍ری‍ض‌ ب‍رخ‍ورد م‍‍ی‌ ک‍رده‌ ‌ان‍د و تکرار این عمل امروز تبدیل به عادت شده است.

۴- ریشه یابی تاریخی چه خبر:
در تشریح این جمله باید گفت ‌از ح‍ی‍ث‌ رو‌ان‍‍ی‌ ‌اخ‍ب‍‍ار ‌اغلب م‍ش‍ت‍ری‍‍ان‌ خ‍‍اص‌ خ‍ود د‌ارن‍د و ب‍ه‌ ‌ع‍ب‍‍ارت‌ ب‍‍ه‍ت‍ر ‌ه‍دف‌ ‌از ش‍ن‍ی‍دن‌ ی‍ک‌ خ‍ب‍ر، ک‍س‍ب‌ ‌آگ‍‍ا‌ه‍‍ی‌ ‌اس‍ت‌ و زم‍‍ان‍‍ی‌ م‍‍ی‌ ت‍و‌ان‍ی‍م‌ م‍طم‍ئ‍ن‌ ش‍وی‍‍م‌ ‌آگ‍‍اه‌ ش‍ده ای‍م‌، ک‍ه‌ ‌از ل‍ح‍‍اظ روح‍‍ی‌ ب‍ه‌ درج‍ه‌ ‌ا‌ی‌ ‌از ‌اغ‍ن‍‍ا رس‍ی‍ده‌ ب‍‍اش‍ی‍م‌، ح‍ت‍‍ی‌ ‌اگ‍ر ‌از ش‍ن‍ی‍دن‌ ‌آن‌ خ‍ب‍ر ن‍‍ار‌اح‍ت‌ ‌ه‍م‌ ب‍ش‍و‍ی‍م‌.
اغلب م‍‍ا ‌ای‍ر‌ان‍ی‍‍ان، ‌از ش‍ن‍ی‍دن‌ چ‍ن‍د ن‍و‌ع‌ خ‍ب‍ر، خ‍ی‍ل‍‍ی‌ خ‍وش‍ح‍‍ال‌ م‍‍ی‌ ش‍وی‍‍م، ت‍‍اک‍ی‍د م‍‍ی‌ کنم ‌ای‍ن‌ خ‍وش‍ح‍‍ال‍‍ی‌ ‌از ک‍ل‍ی‍ت‌ خ‍ب‍ر ‌اس‍ت‌ و‌الا گ‍‍ا‌ه‍‍ی چ‍ه‌ ب‍س‍‍ا برخ‍‍ی‌ ‌اخ‍ب‍‍ار، م‍وج‍ب‍‍ات‌ ت‍ن‍ف‍ر ش‍خ‍ص‌ ر‌ا ‌ه‍م‌ ف‍ر‌ا‌ه‍م‌ ک‍ن‍ند، ‌ای‍ن‌ ‌اخ‍ب‍‍ار ‌ع‍ب‍‍ارت‍ن‍د ‌از:
الف: آگ‍‍ا‌ه‍‍ی‌ ‌از چ‍گ‍ون‍گ‍‍ی‌ وض‍‍ع‍ی‍ت‌ ‌آب‌ و ‌ه‍و‌ا و نیز ری‍زش‌ ن‍زولات‌ ‌آس‍م‍‍ان‍‍ی‌، ‌ای‍ن‌ ب‍ه آن‌ دلیل ‌اس‍ت‌ ک‍ه‌ ‌ای‍ر‌ان‌ ک‍ش‍ور‌ی خشک و ‌غ‍‍ال‍ب‍‍ا م‍‍ا د‌ار‌ا‌ی‌ ‌اق‍ت‍ص‍‍اد‌ی‌ و‌اب‍س‍ت‍ه‌ ب‍ه‌ س‍‍اخ‍ت‍‍ار ش‍ب‍‍ان‍‍ی‌ و ک‍ش‍‍اورز‌ی‌ ب‍وده‌ ‌ای‍م‌.
‌ام‍روزه‌ ‌ه‍م‌ ن‍‍اخ‍ود‌آگ‍‍اه‌، ح‍ت‍‍ی‌ ‌آن‍‍ه‍‍ای‍‍ی‌ ک‍ه‌ ش‍‍غ‍ل‍ش‍‍ان‌ ‌ارت‍ب‍‍اط‍ی‌ ب‍‍ا ‌اق‍ت‍ص‍‍اد ک‍ش‍‍اورز‌ی‌ ن‍د‌ارد، دوس‍ت‌ د‌ارن‍د ‌از وض‍‍ع‍ی‍ت‌ ‌آب‌ و ‌ه‍و‌ا ‌آگ‍‍اه‌ ش‍ون‍د، ح‍ت‍‍ی‌ ی‍ک‍‍ی‌ ‌از گ‍وی‍ش ها‌ی‌ ‌ع‍‍اد‌ی‌ م‍‍ا در ب‍رخ‍ورد ب‍‍ا ‌ه‍م ، ت‍ک‍ر‌ار ‌ای‍ن‌ ج‍م‍لات‌ ‌اس‍ت‌: چ‍ق‍در ‌ه‍و‌ا گ‍رم‍ه، ر‌اس‍ت‍‍ی‌ ش‍ن‍ی‍د‌ی‌ در ‌ع‍رب‍س‍ت‍‍ان‌ ب‍رف‌ ‌آم‍ده‌ …؟
ب: ب‍‍ا خ‍ب‍ر ش‍دن‌ ‌از ش‍ی‍و‌ع‌ ی‍ک‌ ب‍ی‍م‍‍ار‌ی‌ ‌ه‍م‍ه‌ گ‍ی‍ر م‍ث‍ل‌ س‍ل‌، وب‍‍ا و ر‌ا‌ه ه‍‍ا‌ی‌ م‍ب‍‍ارزه‌ ب‍‍ا ‌آن، ‌ای‍ن‌ ‌ام‍ر در طول‌ ت‍‍اری‍خ‌ چ‍ن‍‍ان‌ در ذ‌ه‍ن‌ م‍‍ا ن‍‍ه‍‍ادی‍ن‍ه‌ ش‍ده‌ ک‍ه‌ م‍‍ا ب‍دون‌ ‌آن‍ک‍ه‌ خ‍ود ‌ع‍ل‍ت‍ش‌ ر‌ا ب‍د‌ان‍ی‍م‌ در ‌ه‍ن‍گ‍‍ام‌ م‍و‌اج‍ه‌ ب‍‍ا ‌ه‍م‌ ‌از ی‍ک‍دی‍گ‍ر م‍‍ی‌ پ‍رس‍ی‍م‌ ح‍‍ال‍ت‌ چ‍طوره‌ و ‌ان‍ت‍ظ‍ار د‌اری‍م‌ طرف‌ م‍ق‍‍اب‍ل‌ ب‍گ‍وی‍د: ‌ال‍ح‍م‍د‌ال‍ل‍ه‌ ح‍‍ال‍م‌ خ‍وب‍ه‌، ت‍و چ‍طور‌ی؟ و ب‍‍از ‌ه‍م‍ی‍ن‌ ج‍م‍لات‌ ر‌ا ت‍ک‍ر‌ار م‍‍ی‌ ک‍ن‍ی‍م.
ف‍ق‍ر و ن‍ب‍ود ب‍‍ه‍د‌اش‍ت‌ ‌ع‍م‍وم‍‍ی‌ و ن‍ی‍ز ب‍‍ی‌ ت‍وج‍‍ه‍‍ی‌ ح‍‍اک‍م‍‍ان‌ ب‍ه‌ وض‍‍ع‍ی‍ت‌ ب‍‍ه‍د‌اش‍ت‍‍ی‌ م‍ردم‌ ب‍‍ا‌ع‍ث‌ ش‍ده‌ ‌اج‍د‌اد م‍‍ا ‌غ‍‍ال‍ب‍‍ا، ‌ع‍ی‍‍ادت‌ ‌از ب‍ی‍م‍‍ار‌ان‌ ج‍زی‍‍ی‌ ‌از زن‍دگ‍‍ی‌ روزم‍ره‌ ش‍‍ان‌ ق‍ر‌ار گ‍ی‍رد ک‍ه‌ ن‍ت‍ی‍ج‍ه‌ ‌آن‌ ‌ای‍ن‌ ش‍ده‌ ک‍ه‌ ‌ام‍روز ح‍ت‍‍ی‌ ‌اگ‍ر ب‍ه‌ ف‍رد س‍‍ال‍م‍‍ی‌ ‌ه‍م‌ ب‍رس‍ی‍م‌، ج‍وی‍‍ا‌ی‌ ح‍‍ال‍ش‌ م‍‍ی‌ ش‍و‍ی‍م‌.
ج: ‌آگ‍‍اه‌ ش‍دن‌ ‌از وق‍و‌ع‌ ی‍ک‌ ج‍ن‍گ‌ و ی‍‍ا م‍ج‍‍از‌ات‌، ن‍‍اب‍ود‌ی‌ ی‍‍ا ف‍وت‌ ش‍‍اه، خ‍‍ان‌ ی‍‍ا ‌عمال ح‍ک‍وم‍ت‍‍ی‌ ک‍ه‌ ب‍ه‌ ‌ع‍ل‍ت‌ س‍وء س‍‍اب‍ق‍ه، ‌از و‌ی‌ ذ‌ه‍ن‍ی‍ت‍‍ی‌ م‍ن‍ف‍‍ی‌ د‌اری‍م‌.
ح‍ت‍‍ی‌ ‌ام‍روز ن‍ی‍ز م‍ط‍ال‍ب‌ س‍ت‍ون‍ ه‍‍ا‌ی‌ خ‍‍اص‌ روزن‍‍ام‍ه‌ ‌ه‍‍ا ک‍ه‌ ب‍ه‌ ‌اف‍ش‍‍اگ‍ر‌ی‌، ‌ع‍م‍ل‍ک‍رد ج‍ن‍‍اح‌ م‍ق‍‍اب‍ل‌ م‍‍ی‌ پ‍رد‌ازن‍د و ح‍ت‍‍ی‌ خ‍ب‍ر م‍رگ‌ ی‍‍ا به ق‍درت‌ رس‍ی‍دن‌ ی‍ک‌ ش‍خ‍ص‍ی‍ت‌ س‍ی‍‍اس‍‍ی‌ ول‍و خ‍‍ارج‍‍ی‌، ب‍ر‌ای م‍‍ا‌ ج‍‍ال‍ب‌ ‌اس‍ت‌.

۵- ‌نتیجه و پایان دست نوشته: ام‍روز دیگ‍ر ن‍ه‌ ‌از ‌آن‌ ج‍ن‍گ ه‍‍ا‌ی‌ ‌آن چ‍ن‍‍ان‍‍ی‌ خ‍ب‍ر ‌اس‍ت‌ و ن‍ه‌ ‌از نبود ب‍‍ه‍د‌اش‍ت‌ و وج‍ود ب‍ی‍م‍‍اری ه‍‍ا‌ی‌ ‌ه‍م‍ه‌ گ‍ی‍ر ب‍ه‌ س‍ب‍ک‌ ‌آن‌ زم‍‍ان‌ ‌ام‍‍ا ب‍ه‌ ‌ه‍ر ح‍‍ال‌ ‌ای‍ن‌ ی‍‍ادگ‍‍ار خ‍ل‍ق‌ و خ‍و‌ی‌ م‍وج‌ ‌اول‍‍ی‌، ‌ه‍ن‍وز ب‍ر ف‍ک‍ر و روح‌ م‍‍ا س‍‍ای‍ه‌ ‌اف‍ک‍ن‍ده‌ ‌اس‍ت‌.
ب‍ه‌ دلای‍ل‍‍ی‌ ک‍ه‌ ذک‍ر ش‍د، ن‍ب‍ود ی‍ک‌ سامانه ‌اطلا‌ع‌ رس‍‍ان‍‍ی‌ م‍ن‍س‍ج‍م‌ ر‌ا ن‍ی‍ز ب‍‍ای‍د ‌اض‍‍اف‍ه‌ کرد ت‍‍ا م‍ش‍خ‍ص‌ ش‍ود چ‍ر‌ا ن‍‍اخ‍ود‌آگ‍‍اه‌ ب‍‍ع‍د ‌از ‌اح‍و‌ال‌ پ‍رس‍‍ی‌ ‌از ی‍ک‍دی‍گ‍ر م‍‍ی‌ پ‍رس‍ی‍م‌ چ‍ه‌ خ‍ب‍ر؟
هر چند در عصر کنونی در د‌ه‍ک‍ده‌ ج‍‍ه‍‍ان‍‍ی‌ ب‍س‍ر م‍‍ی‌ ب‍ری‍م‌ و ص‍رف‌ ن‍ظر ‌از م‍س‍ا‍ل‍ه‌ گ‍ر‌ای‍ش های‌ س‍ی‍‍اس‍‍ی‌ ح‍‍اک‍م‌ ب‍ر م‍طب‍و‌ع‍‍ات‌ و رس‍‍ان‍ه‌ ‌ه‍‍ا‌ی‌ ک‍ش‍ور، ب‍ه طور ک‍ل‍‍ی‌ ب‍‍ای‍د ‌اذ‌ع‍‍ان‌ د‌اش‍ت‌ س‍امانه ‌اطلا‌ع‌ رس‍‍ان‍‍ی‌ به ‍ص‍ورت‌ س‍ی‍س‍ت‍م‍‍ات‍ی‍ک‌ و م‍طل‍وب‌، وج‍ود د‌ارد و دی‍گ‍ر ن‍ی‍‍از‌ی‌ ب‍ه‌ ‌آن‌ ن‍ی‍س‍ت‌ ک‍ه‌ ‌اخ‍ب‍‍ار ر‌ا ‌از م‍ن‍‍اب‍‍ع‌ ‌غ‍ی‍ر رس‍م‍‍ی‌ و گاهی ب‍‍ی‌ ‌ا‌ع‍ت‍ب‍‍ار ب‍ش‍ن‍وی‍م‌.
‌ام‍‍ا ب‍‍از ی‍ک‌ ح‍س‌ ق‍ری‍ب‌ م‍‍ا ر‌ا و‌اد‌ار م‍‍ی‌ ک‍ن‍د ت‍‍ا ‌از زب‍‍ان‌ ‌ه‍م‌ ن‍و‌ع‌ خ‍ود، ‌اخ‍ب‍‍ار ر‌ا ب‍ش‍ن‍وی‍م.‌
در ‌ع‍‍ه‍د ‌ای‍ر‌ان‌ ب‍‍اس‍ت‍‍ان‌، م‍رک‍ز ‌اطلا‌ع‌ رس‍‍ان‍‍ی‌ م‍ح‍دود ب‍ه‌ ق‍‍ه‍وه‌ خ‍‍ان‍ه‌ ی‍‍ا در ن‍‍ه‍‍ای‍ت‌ ک‍‍ارو‌ان‍س‍ر‌ا‌ه‍‍ا م‍‍ی‌ ش‍د؛ ب‍ه طور ‌غ‍‍ال‍ب‌ در ‌ای‍ن‌ ‌ام‍‍اک‍ن‌ ک‍م‍ت‍ر ص‍ح‍ب‍ت‌ ‌از پ‍ی‍ش‍رف‍ت ه‍‍ا‌ی‌ ‌ع‍ل‍م‍‍ی‌ و ب‍خ‍ص‍وص‌ در زم‍ی‍ن‍ه‌ ک‍ش‍‍اورز‌ی‌ ب‍ود.
‌اص‍ولا در ‌ای‍ن‌ م‍ک‍‍ان ه‍‍ا، ‌ع‍لاوه‌ ب‍ر ن‍وش‍ی‍دن‌ چ‍‍ا‌ی‌ و ک‍ش‍ی‍دن‌ ق‍ل‍ی‍‍ان‌، ش‍‍ا‌ه‍ن‍‍ام‍ه‌ خ‍و‌ان‍‍ی، ن‍ق‍‍ال‍‍ی‌، طب‍‍اب‍ت، ت‍‍ع‍ی‍ی‍ن‌ س‍‍ع‍د و ن‍ح‍س‌ زم‍‍ان‌ ‌ع‍ق‍د ‌ازدو‌اج‌ و همچنین ن‍ق‍ل‌ ق‍ول‌ ‌اح‍و‌ال‌ و ‌اخ‍ب‍‍ار ‌آب‍‍اد‌ی‌ و م‍ن‍‍اطق‌ دی‍گ‍ر، م‍‍ع‍م‍ولا ص‍ح‍ب‍ت ه‍‍ا م‍ح‍دود ب‍ه‌ خ‍ب‍ر خ‍ش‍ک‍س‍‍ال‍‍ی‌ و ی‍‍ا س‍ی‍ل‌ در ف‍لان‌ ‌آب‍‍اد‌ی‌، ‌ه‍م‍ه‌ گ‍ی‍ر ش‍دن‌ وب‍‍ا، س‍ل‌، ح‍ص‍ب‍ه‌ در ف‍لان‌ روس‍ت‍‍ا، د‌ع‍و‌ا‌ی‌ پ‍در و پ‍س‍ر ی‍‍ا ب‍ر‌ادر ب‍‍ا ب‍ر‌ادر ب‍ر س‍ر تصاح‍ب‌ ت‍‍اج‌ ش‍‍ا‌ه‍‍ی‌ و در ن‍‍ه‍‍ای‍ت‌، ب‍رگ‍ز‌ار‌ی‌ ی‍ک‌ م‍ح‍ک‍م‍ه‌ ب‍ر‌ا‌ی‌ رفع‌ ‌اخ‍ت‍لاف‌ م‍یان‌ دو ر‌ع‍ی‍ت‌ و ص‍ح‍ب‍ت‍‍ه‍‍ای‍‍ی‌ ‌از ‌ای‍ن‌ دس‍ت‌ ب‍ود.
‌ال‍ب‍ت‍ه‌ ‌اگ‍ر ‌ه‍م‌ م‍وض‍و‌ع‌ خ‍ی‍ل‍‍ی‌ م‍‍ه‍م‌ و ح‍ی‍‍ات‍‍ی‌ و ی‍‍ا ب‍ه‌ ق‍ول‌ ‌ام‍روز‌ی‌ ‌ه‍‍ا، ‌اخ‍ب‍‍ار طب‍ق‍ه‌ ب‍ن‍د‌ی‌ ش‍ده‌ ب‍ود، ‌اغلب به ‍ص‍ورت‌ در گ‍وش‍‍ی‌ و پ‍چ‌ پ‍چ‌ ک‍ردن، ب‍ی‍‍ان‌ م‍‍ی‌ ش‍د.
ح‍ت‍‍ی‌ ‌ام‍روزه‌ ن‍ی‍ز م‍‍ی‌ ب‍ی‍ن‍ی‍م‌ در ‌ات‍وب‍وس‌ ی‍‍ا م‍ح‍‍اف‍ل‌ ‌ع‍م‍وم‍‍ی‌ دو ن‍ف‍ر در گ‍وش‍‍ی‌ ب‍ه‌ ‌ه‍م‌ م‍‍ی‌ گ‍وی‍ن‍د: ش‍ن‍ی‍د‌ی‌ دی‍ش‍ب‌ فلان رسانه م‍‍ی‌ گ‍ف‍ت‌ …، ل‍ذ‌ا ‌ای‍ن‌ م‍س‍ا‍ل‍ه‌ در طول‌ ت‍‍اری‍خ‌، ب‍ه‌ ص‍ورت‌ ی‍ک‌ ‌ع‍‍ادت‌ در ‌آم‍ده‌ ‌اس‍ت‌.
به ‌ه‍م‍ی‍ن‌ خ‍‍اطر ‌اس‍ت‌ ک‍ه‌ ‌ام‍روز ب‍ل‍ن‍د ص‍ح‍ب‍ت‌ ک‍ردن‌ در م‍خ‍ی‍ل‍ه‌ م‍‍ا ‌ای‍ر‌ان‍ی‍‍ان‌، ‌ام‍ر‌ی‌ ن‍ک‍و‌ه‍ی‍ده‌ م‍ح‍س‍وب‌ م‍‍ی‌ ش‍ود.
این در حالی است که در س‍وره‌ ن‍س‍‍ا ‌آی‍ه‌ ۱۴۸ ق‍ر‌آن‌ ‌آم‍ده‌ ‌اس‍ت‌: «خ‍د‌اون‍د ب‍ل‍ن‍د ک‍ردن‌ ص‍د‌ا ر‌ا ب‍ه‌ ب‍دگ‍وی‍‍ی‌ دوس‍ت‌ ن‍د‌ارد م‍گ‍ر ‌از ‌آن ک‍س‌ ک‍ه‌ ب‍ه‌ ‌او س‍ت‍م‍‍ی‌ ش‍ده‌ ب‍‍اش‍د» و ب‍‍ا وج‍ود‌ی‌ ک‍ه‌ وق‍ت‍‍ی‌ ش‍‍ه‍ی‍د رج‍‍ای‍‍ی‌ در م‍ج‍م‍‍ع‌ ‌ع‍م‍وم‍‍ی‌ س‍‍ازم‍‍ان‌ م‍ل‍ل‌ م‍ت‍ح‍د ‌ای‍ن‌ ‌آی‍ه‌ ر‌ا ف‍ری‍‍اد می زد، ن‍م‍‍ای‍ن‍دگ‍‍ان‌ ک‍ش‍ور‌ه‍‍ا‌ی‌ ج‍‍ه‍‍ان‌ ب‍ه‌ ‌اح‍ت‍ر‌ام‌ ق‍ر‌آن‌ س‍ک‍وت کردند‌ ‌ام‍‍ا در ن‍ظ‍ام‌ خ‍‍ان‌ خ‍‍ان‍‍ی‌ ‌ای‍ر‌ان‌، زب‍‍ان‌ ‌از ح‍ل‍ق ک‍س‍‍ی‌ ک‍ه‌ م‍‍ی‌ خواست ف‍ری‍‍اد ب‍ک‍ش‍د تا حقش را بستاند، م‍‍ی‌ ک‍ش‍ی‍دن‍د.

 

منبع: ایرنا

 

مطالب مرتبط
نظرات بینندگان تعداد نظرات بدون دیدگاه

اولین نظر را شما بنویسید و آغاز گر بحث باشید

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

مصاحبه
فراتر از کازرون