مصاحبه
دیگران میخوانند
فراتر از کازرون

در فصل پاییز چگونه ورزش کنیم؟

ورزش کردن آن هم در فصل پاییز آداب و اصولی مخصوص به خود را دارد. درواقع اگر ورزشکار حرفه ای باشید می دانید که در فصل های سرد مراقبت در ورزشهایی که انجام می دهیم الزامی است.

فیلم