مصاحبه
فراتر از کازرون

خطری که در کمین دانش آموزان ابتدایی است!

مهرزاد حمیدی معاون تربیت بدنی و سلامت وزارت آموزش و پرورش با اشاره به فقر حرکتی در دانش آموزان ابتدایی تضعیف کمربند شانه‌ای در آنها را عامل آرتروز گردن در این افراد در آینده دانست.

فیلم